Informacja dla pracowników dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych

Szanowni Państwo,

Na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r., poz. 2215 z późn. zm.), Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zobowiązany jest do utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla swoich pracowników.

Dyrekcja Szpitala wraz z Międzyzakładową Organizacją Związkową Działającą przy Szpitalu Powiatowym im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem podjęła decyzję o utworzeniu PPK dla pracowników Szpitala we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PPK to program, który pozwoli zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia.

Wpłaty, dokonywane na prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK będą finansowane z trzech źródeł:

  • od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy),
  • od Pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika)
  • z Funduszu Pracy – w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania każda w wysokości 240 zł.

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni byli u Pracodawcy w dacie, od której znajdzie do niego zastosowanie Ustawa (wskazanej w art. 134 ust. 1 Ustawy o PPK) o ile nie złożą oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Natomiast osoby, które ukończyły 55 rok życia, a nie ukończyły 70 roku życia nie będą automatycznie zapisywane do PPK, lecz mogą przystąpić do PPK na zasadach dobrowolnych. Osoby takie zostaną zapisane do PPK po złożeniu wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji wnoszenia wpłaty dodatkowej. Natomiast, osoby przystępujące do PPK lub będące uczestnikami PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% swojego wynagrodzenia, ale nie niższej niż 0,5% swojego wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

Wszelkie informacje, wzory wniosków, oświadczeń i deklaracji są dostępne w zakładce: Instrukcje CliniNet – PPK oraz na stronie: https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/

W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Działu Kadrowo-Płacowego w terminie do 28.02.2021r.

WSZYSTKIE OSOBY (w wieku 18-54), KTÓRE NIE ZŁOŻĄ DEKLARACJI O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK, ZOSTANĄ ZGŁOSZONE DO PPK.

W przypadku rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, w każdej chwili można przystąpić do PPK poprzez złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

Dla osób, zatrudnionych po 01.01.2021 r. u których łączny okres zatrudnienia w tutejszym Szpitalu wynosi mniej niż 3 miesiące (90 dni) w okresie ostatnich 12 miesięcy – deklarację o rezygnacji mogą złożyć najpóźniej do dnia 5 miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie termin 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia. W sytuacji braku złożenia rezygnacji pracownik zostanie zgłoszony do programu PPK automatycznie.

Jednocześnie informujemy, że środki gromadzone w ramach PPK, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 roku życia (np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania/budowy domu na kredyt).

Załączniki: