Listy oczekujących – szczególne uprawnienia

Zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.);

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala. Jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, pacjenta umieszcza się na liście oczekujących wyznaczając inny termin udzielenia świadczenia.

Głównym celem prowadzenia list oczekujących jest zapewnienie pacjentom równego, sprawiedliwego, niedyskryminującego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących, podobnie jak pacjenci w stanie nagłym.

Zgodnie z art. 47c. ww. ustawy:

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:

 • kobiety w ciąży;
 • świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b [1]/;
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu i przedstawią stosowną legitymację;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
 • dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.

Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej (AOS) dla osób uprawnionych są udzielane niezwłocznie jednak  nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (na podstawie stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie).

Całodobowo pod numerem telefonu 800 190 590 Telefoniczna Informacja Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia MOW w Krakowie udziela informacji na temat realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z tym oddziałem, średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczeń.

Art. 24a. Leczenie poza kolejką urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państw]

Przepisów art. 20-23 nie stosuje się w stosunku do uprawnionego żołnierza lub pracownika. Osoby te korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością.

Art. 24b. Leczenie poza kolejką urazów i chorób u weteranów

Przepisów art. 20-23 nie stosuje się w stosunku do weterana poszkodowanego. Osoba ta korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością.

Art. 24c. Uprawnienia weteranów poszkodowanych

Weteranom poszkodowanym przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż te, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Weteran poszkodowany ma prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1.

 Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania mają:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane oraz kombatanci,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • uprawniony żołnierz lub pracownik, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz bez skierowania – ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający te uprawnienia.

Pliki do pobrania:
Szczegółowy wykaz uprawnień dla uprzywilejowanych grup pacjentów

Więcej informacji na stronie:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych/