Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szpitala Powiatowego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Wstęp Deklaracji

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

www.szpital-zakopane.pl

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem

ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane

Kontakt telefoniczny

Centrala:
+48 18 20 120 21

Sekretariat Szpitala:
+48 18 20 153 51

Fax:
+48 18 20 153 51

Kontakt mailowy:
sekretariat@szpital-zakopane.pl

Strona główna serwisu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • podświetlenie linków
 • zwiększenie odstępów między tekstem
 • tryb przyjazny dla dyslektyków
 • powiększenie ikony kursora
 • focus dla osób niedowidzących ułatwiający czytanie

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia 25.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Informacje dla osób niesłyszących i głuchoniemych

Zasady korzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego

Na podstawie: Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1824).

W Szpitalu Powiatowym im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą korzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach , w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z udzieleniem świadczenia medycznego.

Zasady organizacyjne:

Tryb planowy

 1. Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem n/w druku:
  WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA
 2. Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@szpital-zakopane.pl
  • osobiście w Dziale Dokumentacji Chorych, Statystyki Medycznej i Rozliczeń (budynek administracji I piętro pok. 45)
  • faksem na numer: 18 20 153 51.
 3. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawiona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.
 4. Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 5. Pracownik Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

 Tryb nagły

W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dostępność architektoniczna

 SIEDZIBA SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

Adres: ul. Kamieniec 10,
34-500  Zakopane

 

Otoczenie budynku

 • Dojazd do Szpitala z ul. Nowotarskiej ulicą Kamieniec
 • W pobliżu znajduje się przystanek busów
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek posiada szerokie wejścia od strony północno-zachodniej i południowo-  wschodniej schodami, z pochylniami dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
 • Wejście do budynku na SOR obok ciepłej sieni dla karetek z poziomu terenu,  jest  ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
 • Możliwy podjazd pod główne wejścia budynku dla opiekunów osób niepełnosprawnych/starszych/z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku

 Dostęp do informacji

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz
 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych
 • Systemy kolejkowe na rejestracji głównej i rejestracji SOR

Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku:

 • Informacje głosowe w windach
 • Informacje głosowe w systemach kolejkowych

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach

 Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po piętrach oraz pomiędzy piętrami osób z różnymi dysfunkcjami
 • Wyposażenie w 2 przestronne windy pięcioprzystankowe tzw. „łóżkowe”, umożliwiające swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji, również przez osoby niepełnosprawne
 • W części E budynku winda dwuprzystankowa, dla personelu i pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, dostępna z poziomu niskiego parteru Szpitala, między poziomami SOR i Bloku Operacyjnego winda dwuprzystankowa do przewozu pacjentów, dostępna dla uprawnionego personelu
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Odziały szpitalne, jak również SOR i Przychodnie specjalistyczne w budynku Szpitala wyposażone są w łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji

 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Adres: Kamieniec 10,
34-500 Zakopane

 

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala
 • W pobliżu budynku znajduje się przystanek busów komunikacji zbiorowej
 • Obiekt mieści się w strefie parkingowej
 • Obiekt posiada własny parking  z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku jest usytuowane od  strony Szpitala: schody i pochylnia dla osób poruszających się na wózkach
 • Wejście do budynku od strony południowej (Lekarz POZ) z poziomu terenu, dostępne dla osób poruszających się na wózkach

Dostęp do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe
 • Na parterze budynku znajdują się przychodnie specjalistyczne i poradnia lekarza POZ, Rejestracja wyposażona w system kolejkowy z komunikacja głosową

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach

 Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej
 • Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów – jedna klatka schodowa, dla pacjentów dostępny jest poziom parteru z przychodniami, POZ i poziom administracji na pierwszym piętrze z kasą i pomieszczeniami ruchu chorych
 • Brak windy
 • Pionowy ciąg komunikacyjny nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach

 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku na poziomie przychodni jest  ogólnodostępna toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób