Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

Pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 2. informacji o swoim stanie zdrowia,
 3. zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia,
 4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 6. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 7. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 10. opieki duszpasterskiej,
 11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Pobierz ulotkę

Karta Praw Dziecka Pacjenta

Skargi i wnioski można zgłaszać do:

 • bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych (Lekarza Kierującego Oddziałem)
 • Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

adres: ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
e-mail: sekretariat@szpital-zakopane.pl

 • Narodowego Funduszu Zdrowia

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
e-mail: dsiw@nfz-krakow.pl
adres: ul. Józefa 21, 31-056 Kraków

Delegatura w Nowym Targu
e-mail: nowytarg@nfz-krakow.pl
adres: ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ

 • Rzecznika Praw Pacjenta

adres:  ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
tel. 22 532 82 50

Telefoniczna Informacja Pacjenta – tel. 800 190 590, czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

 • Biura Rzecznika Praw Dziecka

adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
tel.: 22 583 66 00

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15

 • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy

adres: ul. Krupnicza 11A, 31-123 Kraków, TEL. 731 906 111
e-mail: kancelariaoroz@gmail.com,

 • Małopolskiej Okręgowej Izba Pielęgniarek i Położnych

adres: ul. ul. Szlak 61, 31-153 Kraków
tel.: (12) 422-88-54

Skargi i Wnioski anonimowe, czyli niezawierające danych osobowych (tj. imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych) Zgłaszającego, co do zasady nie są rozpatrywane z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Skargi i Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a odpowiedź udzielana jest nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu.

Obowiązki pacjenta:

 1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w regulaminie organizacyjnym, a w szczególności:
  • stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
  • stosować się do zaleconej diety,
  • odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
  • przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
  • przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 i przebywać w oddziale, każdorazowo zgłaszać pielęgniarce, położnej zamiar opuszczenia oddziału na którym pacjent jest leczony,
  • stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
  • szanować mienie Szpitala, utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,
  • przestrzegać zasad higieny osobistej,
  • przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,
  • przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
  • przestrzegać zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów, zakazu gier o charakterze hazardowym,
  • zabrania się leżenia w łóżku w odzieży cywilnej i obuwiu, siadania na łóżkach innych pacjentów,
  • chodzenia bez dostatecznego ubrania wierzchniego.
 2. Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie osób go odwiedzających.
 3. O wypisie pacjenta przed zakończeniem procesu diagnostyczno – terapeutycznego z powodu rażącego naruszenia regulaminu danego oddziału decyduje Dyrektor na wniosek właściwego Ordynatora.
 4. Pacjent ma obowiązek nie wychodzenia poza teren Szpitala.
 5. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów, jak również w czasie obchodów lekarskich oraz w czasie trwania ciszy nocnej.
 6. Pacjent nie ma prawa zażywać samowolnie leków w czasie pobytu w Szpitalu bez zgody lekarza.
 7. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia.
 8. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
 9. Za przedmioty zatrzymane przez pacjenta w sali chorych i zaginione, a także za przedmioty wartościowe pozostawione w magazynie ubrań, Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

Podstawy prawne:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm),
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2012.159 j.t. z poźn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177).