WYDAWANIE OPINII DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO IMPREZ MASOWYCH

Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na podstawie art. 25 ust. 3 ​​ ustawy z dni 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r., poz.1160 ze zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012r. poz. 181) wydaje opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych.

  • Wniosek o wydanie opinii należy złożyć w Sekretariacie Szpitala, Zakopane ul. Kamieniec 10, II piętro w godzinach od 7:30 do 14:30, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

  • Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o ich wydanie.

  • Za wydanie opinii Szpital pobiera opłatę w wysokości 150,00 zł brutto.

  • Organizator imprezy wnioskujący o wydanie opinii może uiścić opłatę bezpośrednio w Kasie Szpitala codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 lub przelewem na konto bankowe: 76 1540 1115 2043 6050 5969 0001tytułem: „wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia imprezy masowej”

  • Wniosek złożony przez Organizatora imprezy o wydanie opinii powinien zawierać:

dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon), imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej wraz z telefonem kontaktowym, termin imprezy, lokalizację imprezy, przewidywaną ilość uczestników, informacje dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania opinii, nazwę i adres podmiotu, który będzie realizował zabezpieczenie imprezy oraz dowód dokonania opłaty za wydanie opinii.

  • Do wniosku powinny być również dołączone informacje zgodne z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

  • Każda zmiana wcześniej zgłoszonych warunków dla wydanych już opinii będzie traktowana jako nowy wniosek o wydanie nowej opinii.

Zgodnie z ustawą, za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania, w tym również zabezpieczenia pod względem medycznym, odpowiedzialność ponosi organizator imprezy.