Klauzula informacyjna dla Pacjentów w związku z ankietą wstępnej kwalifikacji i pomiarem temperatury

w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05..2016r.) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, adres: 34-500 Zakopane ul. Kamienic 10, kontakt: email sekretariat@szpital-zakopane.pl, tel. 18 201 53 51.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szpitala jest możliwy poprzez: pocztę: Inspektor Ochrony Danych, Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w ​​ Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, adres e-mail: iod@szpital-zakopane.pl, telefon: 18 20 120 21 wew. 318.

W ramach wstępnej kwalifikacji zbieramy następujące dane: imię, nazwisko, nr PESEL,              nr telefonu, adres e-mail, a w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

  • W celu wstępnej kontroli stanu zdrowia w kierunku koronawirusa oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO w zw. Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 10.03.2020 r. w sprawie schematu postępowania w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia (dla ankiety kwalifikacji wstępnej oraz mierzenia temperatury)
  • W celu udostępnienia właściwym służbom danych w razie stwierdzenia zakażenia- art. 6 ust.1 lit. f RODO i art.9 ust.2 li. h RODO

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe zawarte w ankiecie wstępnej kwalifikacji przechowywane będą w dokumentacji medycznej i przetwarzane będą do czasu upłynięcia terminów przewidzianych w przepisach prawa, związanych z czasem przechowywania dokumentacji medycznej (co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:

  • Służbom sanitarnym lub kryzysowym w razie stwierdzenia zakażenia koronawirusem COVID-19.
  • Podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
  • Poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą, np. pacjent ubezpieczony poza EOG.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych, wynikających z przepisu prawa.

Podanie tych danych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi w tym wypadku związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Państwu świadczeń zdrowotnych.