Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem realizuje projekt pn. „ Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów” Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 2.900.146 zł, w tym kwota otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.732.054,15 zł.
Termin realizacji projektu przypada na okres: od 01.03.2013 roku do 31.12.2015 roku.
Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje następujące działania:

 • Modernizacja infrastruktury technicznej szpitala,
 • Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego obsługujący szpital i poradnie oraz tzw. „część szarą” systemu,
 • Zakup i wdrożenie Internetowego Portalu Pacjenta „E-Pacjent” (IPP),
 • Zintegrowanie systemów działających w szpitalu, min Laboratoryjny System Szpitalny oraz Radiologiczny System Informatyczny.

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zwiększenie wykorzystania internetu oraz innych technologii teleinformatycznych do kontaktu z pacjentami i specjalistami. 

Celami szczegółowymi  projektu są:

 1. Zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych przez szpital poprzez umożliwienie pacjentom rejestracji na badania przez internet, 
 2. Ułatwienie kontaktu z pacjentem poprzez udostępnienie wyników drogą internetową,
 3.  Ułatwienie kontaktu z innymi placówkami medycznymi, w których pacjenci kontynuują leczenie,
 4. Poprawa komunikacji i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi szpitala
 5. Usprawnienie procesów leczenia pacjenta poprzez utworzenie systemu archiwizacji przetwarzania i dystrybucji danych,
 6. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką

Celami bezpośrednimi projektu są:

 1. Usprawnienie obsługi pacjentów oraz poprawa efektywności leczenia
  • stworzenie internetowego portalu pacjentów,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentów w formie elektronicznej,
  • zasięgania opinii i konsultacji specjalistów spoza placówki,
 1. wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i technologii:
 • wykorzystanie protokołu HL7 do komunikacji i wymiany danych pomiędzy placówkami służby zdrowia,
 1. wykorzystanie podpisu elektronicznego:
  1. odejście od prowadzenia papierowej dokumentacji leczenia,
  2. wprowadzenie elektronicznego rekordu pacjenta.

Produkty projektu przedstawiono w poniższej tabeli

Lp. Nazwa wskaźnika Miara
1. Liczba portali umożliwiających kontakt on- line ze szpitalem 1 szt
2. Liczba sztuk zakupionego sprzętu komputerowego 13 szt
3. liczba sztuk zakupionych terminali z monitorami  86 szt
4. Liczba rozbudowanych systemów zarządzania jednostkami publicznymi 1 szt
5. Liczba drukarek 37 szt
6. Liczba infomatów 1 szt
7. Liczba tabletów 10 szt
8. Liczba kolektorów danych 11 szt

 

 Rezultaty projektu

Rezultatami projektu będzie:

 • skrócenie czasu obsługi pacjentów poprzez:
  • skrócenie czasu pozyskania i przekazywania danych diagnostycznych,
  • łatwy i szybki dostęp do wszystkich danych medycznych pacjenta,

– usprawnienie organizacji pracy

  • przejście na elektroniczny sposób prowadzenia dokumentacji medycznej,
  • usprawnienie prowadzenia dokumentacji medycznej,
  • usprawnienie prowadzenia gospodarki lekowej,
  • usprawnienie prowadzenia rozliczeń i statystyk,
  • usprawnienie raportowania do instytucji nadrzędnych,

Wskaźnikami rezultatu projektu będą:

 • liczba pacjentów korzystających z usług on-line- od 500 osób w roku 2015 do 3000 osób w roku 2019
 • liczba potencjalnych użytkowników wprowadzonych e-usług od 30.000 osób w roku 2015 do 65.000 osób w roku 2019 (wszyscy mieszkańcy Powiatu Tatrzańskiego oraz turyści korzystający z usług szpitala
 • skrócenie czasu obsługi pacjentów- od 10% w roku 2015 do 20% w roku 2019
 • Liczba instytucji objętych systemem zarządzania opartych na technologiach teleinformatycznych- 1 szt
 • Liczba osób objętych systemem zarządzania opartych na technologiach teleinformatycznych- 320 osób (pracownicy szpitala wykorzystujący wprowadzone technologie)
 • Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu- 2 szt.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO na lata 2007-2013