ZP/28/22 – Dzierżawę pomieszczeń po dotychczasowym Prosektorium Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10

Zakopane, dnia 27 grudnia 2022 roku __________ Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem __________ OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY __________ na: __________ „Dzierżawę pomieszczeń po dotychczasowym Prosektorium Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10” __________ 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa przez okres trzech lat, tj. od dnia 1 marca 2023 roku do dnia 28 lutego 2026 roku pomieszczeń po dotychczasowym prosektorium wraz z dodatkowym wyposażeniem Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na przechowywaniu i przygotowywaniu do pochowania zwłok osób zmarłych w Szpitalu i poza Szpitalem oraz nieodpłatnym wykonywaniu na rzecz WYDZIERŻAWIAJĄCEGO czynności nie stanowiących przygotowania zwłok zmarłego pacjenta do pochowania, a należących do obowiązków WYDZIERŻAWIAJĄCEGO wobec tych osób zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 633 ze zm.). __________ 2. Oznaczenie, powierzchnia i opis – pomieszczenia prosektorium, położone w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10: __________ a) Powierzchnia – 118,00 m2, b) Ilość miejsc w chłodni – cztery segmenty chłodni po cztery miejsca każdy, w tym cztery do głębokiego chłodzenia, c) Ilość zgonów w Szpitalu: 2019r. – 374 2020r. – 388 2021r. – 460 2022r. do 30 listopada – 283 __________ 3. Cena wywoławcza dzierżawy pomieszczeń prosektorium Szpitala Powiatowego w Zakopanem – wynosi 18.000,00 zł brutto miesięcznie za 118,00 m2 dzierżawionej powierzchni wraz z dodatkowym wyposażeniem bez opłat za media (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 złotych brutto). __________ 4. Pozostałe odpłatności: zgodnie z wymogami i warunkami szczegółowo określonym w warunkach dodatkowych przetargu. __________ 5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: Oferty sporządzone wg wymogów określonych w warunkach dodatkowych przetargu należy składać do dnia 20 stycznia 2023 roku do godziny 12:00 w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, Sekretariat Dyrektora, II piętro w budynku głównym Szpitala. __________ 6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami dodatkowymi przetargu: Zainteresowani dzierżawą pomieszczeń prosektorium winni zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, które są udostępnione w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, Sekretariat Dyrektora, II piętro w budynku głównym Szpitala w godzinach od 9:00 do 15:00 lub na stronie internetowej Szpitala: https://www.szpital-zakopane.pl (Zakładka zamówienia publiczne). __________ 7. Czas i miejsce przetargu (części jawnej): Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 20 stycznia 2023 roku o godz. 12:15 w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, Sekretariat Dyrektora - Sala Konferencyjna (Sekretariat mieści się w budynku głównym Szpitala II piętro). __________ 8. Wadium, termin i miejsce wniesienia: Osoby zainteresowane dzierżawą pomieszczeń winny do dnia 20 stycznia 2023 roku wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł. Wadium może być wnoszone wg wymogów szczegółowo określonych w § 2 dodatkowych warunkach przetargu. __________ 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy pomieszczeń prosektorium Szpitala Powiatowego w Zakopanem będących przedmiotem niniejszego przetargu – W przypadku uchylenia się osoby/osób (firmy) wyłonionej w przetargu jako dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy ustalonej w przetargu najpóźniej w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku, wpłacone wadium zostanie zaliczone jako koszty przeprowadzenia przetargu i nie zostanie zwrócone. __________ 10. Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyny, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienie przetargu w ciągu 7 dni od ogłoszenia jego wyników. __________ 11. Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Stanisława Czubernat. Kontaktować można się osobiście w budynku administracji Szpitala Powiatowego w Zakopanem lub telefonicznie pod numerem tel. (+48 18 54 53 317). __________ Warunki dodatkowe przetargu wraz z pełna treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym znajduje się poniżej w zakładce załączniki.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 27/12/2022
Termin składania ofert: 20/01/2023
Oznaczenie: ZP/28/22
Ostatnia aktualizacja: 27/12/2022

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Zawiadomienie-o-wyniku-przetargu.doc

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
Rozstrzygnięcie.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: