​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​​​ 

Zakopane, dnia 20 listopada 2018r.

 

Ogłoszenie

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

 

 

§ 1

Kandydaci winni spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach ​​ stanowisk ​​ pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz.U. z 2011r., nr 151 poz.896) tj.

 

Kwalifikacje

Staż pracy

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

1 rok w szpitalu

​​ - tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

 

1 rok w szpitalu

- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

3 lata w szpitalu

​​ - licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata w szpitalu

​​ - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

5 lat w szpitalu

​​ - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny

7 lat w szpitalu

 

§ 2 ​​ Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 

  • Podanie o przyjęcie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,

  • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,

  • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

  • Inne dokumenty potwierdzając dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

  • Kopie dokumentów o których mowa w pkt 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,

  • Oświadczenie kandydata o niekaralności przez sąd powszechny za wykroczenia lub przestępstwo lub przez sąd pielęgniarek i położnych za przewinienia zawodowe.

 

 

 

  • Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

 

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postepowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie

do 21 grudnia 2018r. do godz. 15:00 na adres:

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

(liczy się data stempla pocztowego).

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,

a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”

 

Oferty złożone po terminie i te, które nie spełniają wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019r.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

________________________________________________________________________________

 

Do pobrania – Ogłoszenie

 

 

Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

tel.: (18) 20-15-351; faks: (18) 20-15-351

NIP: 736-14-54-039  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ REGON: 000311510

e-mail: sekretariat@szpital-zakopane.pl  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ www.szpital-zakopane.pl