Od dnia 22.01.2022 r. czasowy zakaz odwiedzin pacjentów na terenie Szpitala.

Kierując się bezpieczeństwem pacjentów ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną i zwiększoną zachorowalność osób na COVID-19, od dnia 22 stycznia 2022r. do odwołania wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych, za wyjątkiem Oddziału Pediatrycznego.

Określono następujące zasady obowiązujące podczas pobytu osób towarzyszących małoletnim pacjentom w Oddziale Pediatrycznym:
1) Przy dziecku może przebywać jeden opiekun,
2) Opiekunowie mogą się zmieniać podczas opieki nad dzieckiem (przy spełnieniu warunków opisanych w kolejnych punktach),
3) Przy przyjęciu dziecka na Oddział opiekunowie powinni posiadać ujemny wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 (ważny 72 godziny) lub ujemny wynik testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 ( ważny 24 godziny).

Kierujący / Ordynator Oddziału powinien umożliwić odwiedziny pacjentów przez ich bliskich z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w sytuacjach szczególnych, takich jak wizyty pożegnalne, czy też wizyty w celu opieki nad pacjentem, u którego nieobecność opiekuna/osoby bliskiej może powodować stres, a tym samym ograniczać efekty leczenia lub pogarszać jego stan zdrowia ( osoby niepełnosprawne intelektualne, choroby psychiczne).
W sytuacji, gdy Kierujący/Ordynator Oddziału odmówi odwiedzin pacjenta, osoba bliska może zwrócić się do Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, który podejmuje decyzję ostateczną.

Zasady obowiązujące wobec osób, które uzyskały zgodę na odwiedziny:
1) Osoby z objawami infekcji lub rozpoznaną chorobą zakaźną nie mogą odwiedzać pacjentów,
2) Personel Szpitala ma prawo odmówić odwiedzin i/lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom, u których widoczne są objawy chorobowe, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych,
3) Osoba odwiedzająca ma obowiązek na wezwanie personelu poddać się triażowi obejmującemu wywiad epidemiologiczny i pomiar temperatury,
4) Osoby odwiedzające mają obowiązek:
• zawsze mieć założoną maseczkę szczelnie zakrywającą nos i usta,
• dezynfekcji rąk,
• zachowania dystansu od innych osób,
• bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu Szpitala,
5) W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć dzieci poniżej 7-go roku życia,
6) W stosunku do każdego pacjenta możliwa jest obecność wyłącznie jednej osoby odwiedzającej,
7) Zaleca się, aby czas odwiedzin był skrócony do niezbędnego minimum,
8) Odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie w pokoju pacjenta albo w miejscu wskazanym przez personel,
9) W trosce o bezpieczeństwo pacjentów warunkiem odwiedzin jest posiadanie ujemnego wyniku testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 (ważny 72 godziny) lub ujemnego wyniku testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 ( ważny 24 godziny).

Zarządzenie z dnia 22.01.2022 w sprawie czasowego zakazu odwiedzin