Klauzula informacyjna dla Pacjentów w związku z organizacją szczepień przeciwko COVID -19

w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05..2016r.) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, adres: 34-500 Zakopane ul. Kamienic 10, kontakt: email sekretariat@szpital-zakopane.pl, tel. 18 201 53 51.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szpitala jest możliwy poprzez: pocztę: Inspektor Ochrony Danych, Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w ​​ Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, adres e-mail: iod@szpital-zakopane.pl, telefon: 18 20 120 21 wew. 318.

W ramach organizacji szczepień zbieramy następujące dane: imię, nazwisko, nr PESEL,              nr telefonu, adres e-mail.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  • Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 poz. 657);
  • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 poz. 654 z póź. zm);
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z póź. zm.);
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 z póź. zm.).

Okres przechowywania danych:

Dane w Systemie przechowywane będą przez okres niezbędny do poinformowania Państwa o możliwości szczepienia oraz wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:

  • Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Centrum e-Zdrowia,
  • Służbom sanitarnym lub kryzysowym w razie stwierdzenia zakażenia COVID-19,
  • Podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności,
  • Poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą, np. pacjent ubezpieczony poza EOG.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych, wynikających z przepisu prawa.

Podanie tych danych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi w tym wypadku związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Państwu świadczeń zdrowotnych.