Klauzula informacyjna dla osób odbywających przygotowanie do zawodu

w Szpitalu Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w  Zakopanem, adres: 34-500 Zakopane ul. Kamienic 10, kontakt: email sekretariat@szpital-zakopane.pl, tel. 18 201 53 51.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych Szpitala jest możliwy poprzez adres e-mailowy: iod@szpital-zakopane.pl, telefon: 663 226 661. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem jest odbycie praktyki, odbycie stażu zawodowego lub przygotowania zawodowego, odbycie specjalizacji przez stażystów, praktykantów, osób odbywających specjalizację, studentów, absolwentów uczelni. Przetwarzamy Państwa dane również w celu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dane te są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
 • art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych w  serwerowniach oraz archiwach, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie, kontrola dostępu do określonych stref bezpieczeństwa)
 • art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione: 

 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu: firmy szkoleniowe, biura wycieczkowe, firmy realizujące usługi ochrony mienia, podmiotom serwisujących nasze oprogramowanie oraz sprzęt informatyczny.
 • Organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą, np. w  przypadku podróży służbowych lub w ramach realizacji pakietu socjalnego.

Okres przechowywania Państwa danych osobowe wynika z przepisów prawa na podstawie których dane przetwarzamy, w większości przypadków dane będą przechowywane przez okres 50 lat (w przypadku prac zleconych ze składką ZUS) lub 5 lat (w przypadku prac zleconych bez składki ZUS), na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz w większości przypadkach niezbędne do zawarcia umowy oraz wynikające z przepisu prawa.

Mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
 • Prawo do dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. 

 • Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy ​​ je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w sekretariacie Szpitala. 

Zakres praw, z których mogą państwo skorzystać wynikają z przepisów prawa. W przypadku udzielonej usługi medycznej z zastosowaniem przepisów prawa nie mają w pełni zastosowania prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

– Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

Szpital nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Do pobrania:

Podanie o wyrażenie zgody na odbycie praktyk studenckich