Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem realizuje projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków szpitalnych” Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 4.125.837,60 zł, w tym kwota otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3.498.665,00 zł.

Termin realizacji projektu przypada na okres: od 21.10.2009 roku do 30.12.2011 roku

Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje następujące, proekologiczne działania:

1) Likwidację kotłowni gazowej wraz z wyeksploatowanymi trzynastoletnimi
            kotłami VIESSMANN i zastąpienie jej wymiennikami geotermalnymi.

2)  Modernizację konstrukcji dachu dla potrzeb instalacji baterii solarnych wraz z
  montażem tych baterii oraz wymianą wymienników ciepłej wody na wymienniki
            dwuobiegowe.
3) Uzupełnienie termomodernizacji  pozostałych, nie ocieplonych ścian budynków
            szpitalnych.

Celami szczegółowymi  projektu są:

 1. Poprawa jakości powietrza na obszarach chronionych NATURA 2000 położonych w granicach administracyjnych Tatrzańskiego Parku Narodowego, 
 2. Redukcja emisji zanieczyszczeń w Powiecie Tatrzańskim,
 3. Rozwój postaw proekologicznych wśród mieszkańców,
 4. Rozwój społeczno- ekonomiczny regionu dzięki poprawie jakości powietrza

Celami bezpośrednimi projektu są:

 1. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i gazu
 2. Obniżenie kosztów funkcjonowania placówki

Produkty projektu

Bezpośrednimi produktami projektu będzie termomodernizacja budynków szpitalnych oraz montaż instalacji solarnych i wymiana systemu grzewczego z gazowego na geotermalny w budynkach Szpitala Powiatowego w Zakopanem. Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawione zostały wskaźniki produktu. 

Lp. Nazwa wskaźnika Miara
1. Liczba instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza 2 szt
2. Liczba jednostek dotyczących pozyskiwania energii słonecznej 1 szt
3. Liczba wymienionych urządzeń ciepłowniczych w celu przekwalifikowania ich na bardziej przyjazne środowisku 1 szt
4. Powierzchnia docieplonych ścian 5 800,0 m2

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu będzie:

  • Moc zainstalowana energii geotermalnej – 0,95 MW
  • Moc zainstalowana energia odnawialna słoneczna 0,172 MW
  • Uzyskana energia odnawialna 2 046,94 MWh rocznie 
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2 –419,62 t CO2

 

 • Redukcja emisji równoważnej- 859,71 kg

 

 • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach szpitalnych o 15%

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO na lata 2007-2013