Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10  34-500 Zakopane
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.   z 2021r. poz. 711 z późn. zmianami)

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane przez lekarzy w:

1.        Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z poradnią
2.        Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologii (z wyłączeniem świadczeń w zakresie urologii, które nie są objęte przedmiotem konkursu) wraz z poradnią Chirurgii Ogólnej
3.        Oddziale Kardiologicznym wraz z poradnią
4.        Oddziale Chorób Wewnętrznych
5.        Oddziale Pediatryczno- Neonatologicznym w zakresie pediatrii lub/i neonatologii
6.        Oddziale Ginekologiczno- Położniczym
7.        Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
8.        Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w zakresie ordynacji dziennej
9.        Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
10.    Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, pokój nr 42, tel: 18-20-120-21 wew. 317 oraz na stronie internetowej www.szpital-zakopane.pl w zakładce „Konkursy”.

Pod poniższymi linkami znajdują się niezbędne dokumenty dotyczące konkursu:

Ogłoszenie o konkursie

Szczegółowe warunki – lekarze

Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta

Załącznik nr 2- wzór oferty

Wyjaśnienia Udzielającego Zamówienie do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego przez lekarzy.

W związku z pytaniem Oferentów Udzielający Zamówienia wyjaśnia treść § 16 ust.2 umowy, który brzmi:

„W przypadku, gdy w zakres rozliczanej w poradniach procedury medycznej wchodzą badania diagnostyczne (ultrasonografia, doppler, echokardiografia, EEG, ENG), których koszt ponosi Udzielający Zamówienie, do ustalenia podstawy wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 7 przyjmowana będzie procedura nie uwzględniająca takich badań (zwykła porada lekarska).”

W tym postanowieniu chodzi o te badania diagnostyczne, których nie wykonuje osobiście Przyjmujący Zamówienie, lecz zleca ich wykonanie pracowniom diagnostycznym Udzielającego Zamówienie. Jeśli Przyjmujący Zamówienie wykonuje sam badania diagnostyczne to otrzyma  wynagrodzenie za procedurę uwzględniającą ich wykonanie.

Pod poniższym linkiem znajduje się dokument z rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Na podstawie części XI punkt 3 Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z oferentami, których oferty nie zostały wybrane. Negocjacje zostaną przeprowadzone  w siedzibie Udzielającego Zamówienie w dniu 14 czerwca 2022 roku w następujących godzinach:

  1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii o godzinie 13.00
  2. Oddział Pediatryczno- Neonatologiczny o godzinie 13.30
  3. Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologii wraz z poradnią chirurgii ogólnej o godzinie 14.00
  4. Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej wraz z poradnią o godzinie 14.30
  5. Szpitalny Oddział Ratunkowym o godzinie 15.00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy pediatrów

Na podstawie części XI punkt 3 Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przeprowadzeniu kolejnych negocjacji z oferentami, których oferty nie zostały wybrane. Negocjacje zostaną przeprowadzone  w siedzibie Udzielającego Zamówienie w dniu 29 czerwca 2022 roku w następujących godzinach:

  1. Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologii wraz z poradnią chirurgii ogólnej o godzinie 13.00
  2. Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej wraz z poradnią o godzinie 13.30
  3. Szpitalny Oddział Ratunkowym o godzinie 13.30