​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

Zakopane, dnia 20 września 2018 roku

ZP / 13 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na:

Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 4”

 

 

 

Ogłoszenie nr 500226345-N-2018 z dnia 20-09-2018 r. ​​ 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 4

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu: Przedmiot niniejszego zamówienia współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, DZIAŁANIE 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 597089-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 500186429-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 120 21, e-mail zp@szpital-zakopane.pl, faks 182 015 351.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 4

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP / 13 / 18

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców – część 4, tj. fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej, obejmującej: 1) Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – w ilości 2 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.3 SIWZ (Pakiet – nr 1), 2) Videolaryngoskop – w ilości 2 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.4 SIWZ (Pakiet – nr 2), 3) Monitor zwiotczenia mięśniowego – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.5 SIWZ (Pakiet – nr 3), 4) Monitor gazów anestetycznych – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.6 SIWZ (Pakiet – nr 4), 5) Aparat USG – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.7 SIWZ (Pakiet – nr 5), 6) Aparat EKG – w ilości 3 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.8 SIWZ (Pakiet – nr 6), z podziałem na 6 (sześć) Pakietów, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawionych poniżej w punktach 3.3 – 3.8 niniejszej SIWZ, wraz z wykonaniem montażu i uruchomienia w siedzibie zamawiającego, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi posiadać wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz w przypadku rejestracji jako wyrób medyczny oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. 3. Zamawiający zastrzega, że przedmiot niniejszego zamówienia musi być dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 przez wykonawcę. 4. Zamawiający nie dopuszcza zakupu sprzętu używanego. 5. Wykonawca, który wygra niniejsze postępowanie i dostarczy aparaty, urządzenia, o których mowa wyżej jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla minimum 2 pracowników zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego urządzenia w siedzibie zmawiającego z chwilą dokonania montażu i uruchomienia. Ponadto w przypadku dostawy sprzętu zasilanego energią elektryczną wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla minimum 2 pracowników zamawiającego, które obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii. 6. Jeśli w opisach przedmiotowej SIWZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych, jakościowych, ekspoloatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup wyrobu konkretnej marki lub producenta. Z tych względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 8. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 9. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

Dodatkowe kody CPV: 33190000-8, 33168100-6, 33195000-3, 33195100-4, 33112200-0, 33123210-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 1  ​​​​ 

NAZWA: Pakiet – Nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 28134.00

Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Empireum – Piotr Dopieralski

Email wykonawcy: info@empireum.com.pl

Adres pocztowy: ul. Chotomowska 30

Kod pocztowy: 05-110

Miejscowość: Jabłonna

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 30384.72

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 30384.72

Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 30384.72

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2  ​​​​ 

NAZWA: Pakiet – Nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 21300.00

Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o., Sp. K.

Email wykonawcy: biuro@anmar.tychy.pl

Adres pocztowy: ul. Strefowa 22

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 23004.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 23004.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 25890.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3  ​​​​ 

NAZWA: Pakiet – Nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 12920.00

Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej ANES-MED Sp. z o.o.

Email wykonawcy: anesmed@anesmed.pl

Adres pocztowy: ul. Chocimska 11/14

Kod pocztowy: 00-791

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 13953.60

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 13953.60

Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 13953.60

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4  ​​​​ 

NAZWA: Pakiet – Nr 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 9500.00

Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: PROMED S.A.

Email wykonawcy: przetargi@promed.com.pl

Adres pocztowy: ul. Działkowa 56

Kod pocztowy: 02-234

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 10260.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 10260.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 10260.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5  ​​​​ 

NAZWA: Pakiet – Nr 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 185000.00

Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: ADO-MED Sp. z o.o.

Email wykonawcy: adomed@adomed.pl

Adres pocztowy: ul. Bytomaska 38b

Kod pocztowy: 41-600

Miejscowość: Świętochłowice

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 199800.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 199800.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 199800.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 6  ​​​​ 

NAZWA: Pakiet – Nr 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 11427.54

Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Meden – Inmed Sp. z o.o.

Email wykonawcy: ap@meden.com.pl

Adres pocztowy: ul. Wenedów 2

Kod pocztowy: 75-847

Miejscowość: Koszalin

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 12341.74

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 12341.74

Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 16198.63

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe: ​​ 

 

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 23 sierpnia 2018 roku

ZP / 13 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:

Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 4”

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 4” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący wykonawcy:

 

W zakresie Pakietu nr 1:

 

Empireum – Piotr Dopieralski

ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 30.384,72 zł brutto, terminu gwarancji: 36 miesięcy oraz efektywności energetycznej: 3,15 kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, ​​ a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 2:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 23.004,00 zł brutto, terminu gwarancji: 36 miesięcy oraz efektywności energetycznej: … kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, ​​ a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 3:

 

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej ANES-MED Sp. z o.o.

ul. Chocimska 11/14, 00-791 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 13.953,60 zł brutto, terminu gwarancji: 24 miesięcy oraz efektywności energetycznej: 0,3 kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, ​​ a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 4:

 

PROMED S.A.

ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 10.260,00 zł brutto, terminu gwarancji: 60 miesięcy oraz efektywności energetycznej: … kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, ​​ a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 5:

 

ADO-MED Sp. z o.o.

ul. Bytomaska 38b, 41-600 Świętochłowice

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 199.800,00 zł brutto, terminu gwarancji: 37 miesięcy oraz efektywności energetycznej: … kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, ​​ a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 6:

 

Meden – Inmed Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 12.341,74 zł brutto, terminu gwarancji: 60 miesięcy oraz efektywności energetycznej: … kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, ​​ a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

 

W niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

 

Pakiet – Nr 1

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Empireum – Piotr Dopieralski

ul. Chotomowska 30

05-110 Jabłonna

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

85,00

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

 

 

Pakiet – Nr 2

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Strefowa 22

43-100 Tychy

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

85,00

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

2.

Stryker Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

53,31

69,98

Termin gwarancji

16,67

Efektywność energetyczna

0,00

 

 

Pakiet – Nr 3

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Przedsiębiorstwo Techniki

Medycznej ANES-MED Sp. z o.o.

ul. Chocimska 11/14

00-791 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

85,00

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

 

 

Pakiet – Nr 4

1.

PROMED S.A.

ul. Działkowa 56

02-234 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

85,00

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

 

 

Pakiet – Nr 5

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

ADO-MED Sp. z o.o.

ul. Bytomaska 38b

41-600 Świętochłowice

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

85,00

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

 

 

Pakiet – Nr 6

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

M4Medical Sp. z o.o.

ul. Nałęczowska 14

20-701 Lublin

Łączna cena ofertowa brutto

53,78

78,78

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

2.

ASPEL S.A.

os. H. Sienkiewicza 33

32-080 Zabierzów

Oferta odrzucona.

Patrz zawiadomienie o odrzuceniu oferty.

3.

Meden – Inmed Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2

75-847 Koszalin

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

85,00

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz odrzucono jedną ze złożonych ofert przetargowych.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o wyniku postępowania”.

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

8 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – pobierz

 

 

Zakopane, dnia 10 sierpnia 2018 roku

ZP / 13 / 18

 

 

Wykonawcy ubiegający się

o niniejsze zamówienie publiczne

Wszyscy

 

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 4

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (w zakładce BIP/zamówienia publiczne) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu gwarancji, efektywności energetycznej, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach..

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Informacja z otwarcia ofert”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

7 – Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 07 sierpnia 2018 roku

ZP / 13 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający w dniu 07 sierpnia 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Szczegółową treść pytań oraz odpowiedzi do zapisów SIWZ nr 2 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

6 – Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2 – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 06 sierpnia 2018 roku

ZP / 13 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający w dniu 06 sierpnia 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z poniższą modyfikacją zapisów SIWZ.

 

Obecnie termin składania ofert został wyznaczony na dzień 10 sierpnia 2018 roku do godziny 12:00.

 

Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów SIWZ nr 1 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

Ponadto zamawiający informuje, że w dniu 06 sierpnia 2018 roku, w wyniku dokonanych modyfikacji zapisów SIWZ, zamawiający zamieścił zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, która została przyjęta pod nr 500186429-N-2018.

 

Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy nowy zmodyfikowany wzór ​​ formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.

Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

3 – Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ nr 1 – pobierz

4 – Informacja o zmianie treści ogłoszenia – pobierz

5 – Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – pobierz

 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 31 lipca 2018 roku

ZP / 13 / 18