Zakopane, dnia 06 listopada 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

INFORMACJA

 

o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na:

Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku”

 

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 02 listopada 2018 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-499605-001.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

Ponadto informuję, że w dniu 06 listopada 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 213-488222.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

23 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

24 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 26 września 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:

Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o wyniku postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

21 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 26 września 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o unieważnieniu postępowania przetargowego na:

Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ulicy Kamieniec 10, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, iż wyżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione w zakresie Pakietów Nr 10, 28, 32, 35, 52, 53, 56 i 60..

 

Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietu Nr 10 jest art. 93, ust. 1 pkt 4 wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie Pakietu Nr 10 cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 184.353,15 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę w wysokości 154.843,44 zł brutto.

Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietów Nr 28, 32, 35, 52, 53, 56 i 60 jest art. 93, ust. 1 pkt 1 wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie w/w Pakietów nie złożono żadnej oferty przetargowej.

 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

22 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 23 sierpnia 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopane informuje i wyjaśnia, że w sporządzonej i zamieszczonej na stronie internetowej dnia 22 sierpnia 2018 roku informacji cenowej z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku”, omyłkowo nie ujęto czterech najwcześniej złożonych ofert przetargowych.

Mając na uwadze powyższe niniejszym udostępnia się prawidłowo sporządzoną informację z otwarcia ofert.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Informacja z otwarcia ofert 2”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

20 – Informacja z otwarcia ofert 2 – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 22 sierpnia 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

Wykonawcy ubiegający się

o niniejsze zamówienie publiczne

Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku”

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (w zakładce zamówienia publiczne) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) cen, terminu wykonania zamówienia częściowego i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Informacja z otwarcia ofert”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

19 – Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 16 sierpnia 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopane informuje i wyjaśnia, że dokonując dnia 19 lipca 2018 roku modyfikacji zmian zapisów SIWZ nr 1 w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku”, w części dotyczącej odpowiedzi na pytanie nr 50 w zakresie Pakietu nr 54 poz. 1 została popełniona oczywista omyłka polegająca na niezamierzonej zmianie ilości zamkniętych systemów do odsysania z 300 sztuk na 1500 sztuk.

Mając na uwadze powyższe zamawiający informuje, że w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 54 poz. 1 oczekuje dostawy 300 sztuk zamkniętych systemów do odsysania.

Ponadto zamawiający informuje, że w przypadku złożenia przez wykonawców oferty przetargowej w zakresie Pakietu nr 54 poz. 1 na błędną ilość 1500 sztuk zamkniętych systemów do odsysania, zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia ​​ 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) dokona poprawy na prawidłową ilość 300 sztuk, traktując to jako inne omyłki polegające na niezgodności złożonej oferty z treścią SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

 

Szczegółową treść Sprostowania można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

18 – Sprostowanie – pobierz

 

 

Zakopane, dnia 08 sierpnia 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 08 sierpnia 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 151-346957.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o przetargu TED pod nr 2018/S 151-346957 można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

17 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu w DUUE – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 06 sierpnia 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

W wyniku wniesionego w dniu 30 lipca 2018 roku odwołania dotyczącego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku” Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopane działając na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy z dnia ​​ 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), postanawia uwzględnić w całości zarzuty przedstawione w wniesionym odwołaniu.

Mając na uwadze powyższe zamawiający wykonując czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie odstąpienia od wymogu wprowadzonego dnia 19 lipca 2018 roku, tj. wymagania aby dla zachowania maksymalnej kompatybilności oraz wysokiej jakości wszystkich elementów systemu próżniowego do pobierania krwi pochodziły one od jednego producenta.

 

Szczegółową treść modyfikacji zapisów SIWZ nr 3 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

Obecnie termin składania ofert został wyznaczony na dzień 22 sierpnia 2018 roku do godziny 12:00.

 

W wyniku dokonania powyższych zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z dokonaną modyfikacją zapisów SIWZ.

 

Ponadto zamawiający informuje, że zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06 sierpnia 2018 roku, która to została przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-355028-001.

 

Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia przekazanej Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy nowy zmodyfikowany wzór ​​ formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.

Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

14 – Modyfikacja SIWZ nr 3 – pobierz

15 – Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – pobierz

16 – Informacja o zmianie treści ogłoszenia w DUUE nr 3 – pobierz

 

 

Zakopane, dnia 03 sierpnia 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 03 sierpnia 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 148-338682.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o przetargu TED pod nr 2018/S 148-338682 można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

13 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu w DUUE – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 01 sierpnia 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopane działając na podstawie art. 38 ust 4 w związku z postanowieniami art. 182 ust. 5 ustawy z dnia ​​ 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) z uwagi na wniesione odwołanie informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku” w zakresie przedłużenia terminu do składania ofert, zgodnie z poniższą modyfikacją zapisów SIWZ.

 

Obecnie termin składania ofert został wyznaczony na dzień 17 sierpnia 2018 roku do godziny 12:00.

 

Szczegółową treść modyfikacji zapisów SIWZ nr 2 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

W wyniku dokonania powyższych zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z dokonaną modyfikacją zapisów SIWZ.

 

Ponadto zamawiający informuje, że zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01 sierpnia 2018 roku, która to została przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-347151-001.

 

Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia przekazanej Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

11 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nr 2 – pobierz

12 – Informacja o zmianie treści ogłoszenia w DUUE nr 2 – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 31 lipca 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

Wykonawcy Pobierający

Materiały Przetargowe SIWZ

Wszyscy

 

ZAWIADOMIENIE

o wniesieniu odwołania w postępowaniu przetargowym na:

„Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku "

 

 

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku” w dniu 30 lipca 2018 roku zostało wniesione odwołanie (treść odwołania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej wiadomości).

Jednocześnie wzywam Państwa do przystąpienia do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od daty otrzymania kopii odwołania, tj. wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

 

Załącznik nr 1 – Kopia odwołania (20 stron).

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

10 – Zawiadomienie oraz kopia odwołania – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 24 lipca 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 lipca 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 140-320491.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o przetargu TED pod nr 2018/S 140-320491 można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

9 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu w DUUE – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 19 lipca 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający w dniu 19 lipca 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z dokonaną modyfikacją zapisów SIWZ.

 

 

Obecnie termin składania ofert został wyznaczony na dzień 03 sierpnia 2018 roku do godziny 12:00.

 

 

Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów SIWZ nr 1 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

Ponadto zamawiający informuje, że zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19 lipca 2018 roku, która to została przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-326002-001.

 

 

Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia przekazanej Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy nowy zmodyfikowany wzór ​​ formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.

Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

6 – Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ nr 1 – pobierz

7 – Informacja o zmianie treści ogłoszenia w DUUE – pobierz

8 – Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 20 czerwca 2018 roku

ZP / 12 / 18

 

 

SZPITAL POWIATOWY

im. dr Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

 

ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

tel. (+48 18) 20–120–21, fax (+48 18) 20–153–51

e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

http://www.szpital-zakopane.pl

 

 

 

 

OGŁASZA

PRZETARG ​​ NIEOGRANICZONY

 

 ​​ ​​ ​​​​ 

na:

 

 

„Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku”

 

 

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 15 czerwca 2018 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-267486-001. Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

Ponadto informuję, że w dniu 20 czerwca 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 116-263351. Szczegółową treść ogłoszenia TED pod nr 2018/S 116-263351 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy wzór oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załączniki nr 1, nr 3 i nr 4 do SIWZ) zapisane w edytowalnym formacie Word. Zamawiający zastrzega, iż dokumenty zapisane w edytowalnym formacie Word są to tylko i wyłącznie materiały pomocnicze i za ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca. Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony wykonawcy w formacie PDF.

 

Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego (Załączniku nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

 

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1 – Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz

2 – Ogłoszenie o zamówieniu TED – pobierz

3 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

4 – Załączniki do SIWZ nr 1, 3 i 4 (Word) – pobierz

5 – Załącznik do SIWZ nr 2 JEDZ/ESPD (XML) – pobierz