Zakopane, dnia 18 września 2018 roku

ZP / 11 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na:

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem”

 

 

 

Ogłoszenie nr 500224079-N-2018 z dnia 18-09-2018 r.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia”.

 

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

9 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 10 sierpnia 2018 roku

ZP / 11 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o wyniku postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

 

 

Zakopane, dnia 10 sierpnia 2018 roku

ZP / 11 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania przetargowego na:

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), uprzejmie zawiadamia, iż postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem” zostało unieważnione.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

7 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – pobierz

8 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 19 czerwca 2018 roku

ZP / 11 / 18

 

 

Wykonawcy ubiegający się

o niniejsze zamówienie publiczne

Wszyscy

 

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem”

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (w zakładce zamówienia publiczne) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Informacja z otwarcia ofert”.

 

 

Z up. DYREKTORA

 

lek. med. Anna Orzechowaska

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

6 – Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 12 czerwca 2018 roku

ZP / 11 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający w dniu 12 czerwca 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z poniższą modyfikacją zapisów SIWZ.

 

Obecnie termin składania ofert został wyznaczony na dzień 19 czerwca 2018 roku do godziny 12:00.

 

Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów SIWZ nr 1 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

Ponadto zamawiający informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 roku, w wyniku dokonanych modyfikacji zapisów SIWZ, zamawiający zamieścił zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, która została przyjęta pod nr 500132601-N-2018.

 

Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

4 – Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ nr 1 – pobierz

5 – Informacja o zmianie treści ogłoszenia – pobierz

 

 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 17 kwietnia 2018 roku

ZP / 09 / 18

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

 

 

 

SZPITAL POWIATOWY

im. dr Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

 

ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

tel. (+48 18) 20–120–21, fax (+48 18) 20–153–51

e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

http://www.szpital-zakopane.pl

 

 

OGŁASZA

PRZETARG ​​ NIEOGRANICZONY

 

 ​​ ​​ ​​​​ na:

 

„Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu

i aparatury medycznej Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

 

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 05 czerwca 2018 roku, które to zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 567499-N-2018 z dnia 05 czerwca 2018 roku.

 

 

Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia można pobrać poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Ogłoszenie o zamówieniu”.

 

 

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy wzór oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (załączniki nr 1-4 do SIWZ) zapisane w edytowalnym formacie Word. Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca. Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony wykonawcy w formacie PDF.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1 – Ogłoszeni o zamówieniu – pobierz

2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

3 – Załączniki do SIWZ nr 1-4 – pobierz lub pobierz plik .zip