E:\Jarek\Szpital\2009 - 2013 - ARCHIWALNE\Logo Szpitala.jpg
C:\Users\JarosławZ1\AppData\Local\Temp\Rar$DI01.695\UE_EFRR_rgb-1.jpg
C:\Users\JarosławZ1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GTTLBNS9\logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

 

Zakopane, dnia 16 maja 2018 roku

ZP / 06 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o zawarciu umowy w postępowaniu przetargowym na:

Wykonanie remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem”

 

 

 

Ogłoszenie nr 500108410-N-2018 z dnia 16-05-2018 r.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: Wykonanie remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu: Przedmiot niniejszego zamówienia współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, DZIAŁANIE 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 541669-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 120 21, e-mail zp@szpital-zakopane.pl, faks 182 015 351.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP / 06 / 18

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, które w szczególności swym zakresem obejmują:1) Wykonanie robót budowlanych, 2) Wykonanie wymiany i uzupełnienia stolarki okiennej PCV, 3) Wykonanie wymiany posadzek PCV, 4) Wykonanie wymiany częściowej i uzupełnienia instalacji sanitarnych w tym dobór, i wykonanie centrali wentylacyjnej wg odrębnego zestawienia, 5) Wykonanie wymiany częściowej białego montażu w instalacjach elektrycznych i gazów medycznych w tym w istniejącym moście medycznym na sali resuscytacji, 6) Wykonanie wymiany stropów podwieszanych, 7) Wykonanie częściowej wymiany i uzupełnienia stolarki aluminiowej, 8) Wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na ledowe, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 7 do przedmiotowej SIWZ, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zwanej dalej „STWiORB” stanowiącą załącznik nr 8 do przedmiotowej SIWZ oraz zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 9 do przedmiotowej SIWZ. Ponadto zamawiający zastrzega, że po wykonaniu prac określonych powyżej wykonawca jest zobowiązany do wykonania: 9) Wymaganych przepisami prawa pomiarów, prób i sprawdzeń oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej w zakresie wszystkich wykonanych robót. 2. Zamawiający zastrzega, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia jest zobowiązany do: 1) Opracowania i dostarczenia zamawiającemu harmonogramu realizacji robót. Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji robót wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Kierownikiem Sekcji Technicznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem przed rozpoczęciem wykonywania prac tak, aby podczas realizacji robót – nie powodować m.in. nadmiernych uciążliwości dla pacjentów jak i w pracy Szpitala Powiatowego w Zakopanem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera: 1) Dokumentacja techniczna – załącznik nr 7 do SIWZ, 2) STWiORB – załącznik nr 8 do SIWZ – w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 3) Przedmiar robót – załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że ilekroć w opisach przedmiotowej SIWZ w tym dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W związku z powyższym zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej, pod warunkiem wykazania ich równoważności pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia. W takiej sytuacji zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał poprzez dołączenie do składanej oferty przetargowej stosownych dokumentów wskazujących, że te materiały i urządzenia są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Mając na uwadze powyższe zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy wykonawca w złożonej ofercie przetargowej wykaże chęć zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych, a jednocześnie nie wykaże, iż proponowane materiały i urządzenia zamienne, inne niż określone w dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej, są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona. 5. Jeśli w opisach przedmiotowej SIWZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 6. Celem niniejszego postępowania jest uzyskanie efektu końcowego w postaci robót budowlanych o określonej w SIWZ funkcjonalności i przeznaczeniu, a nie wykonanie ich przy użyciu materiałów i urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi na dzień odbioru przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku: 1) Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji technicznej i kosztorysowej). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. 2) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie zamawiającego. 3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych będzie stanowiło dla wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji robót. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z zamawiającym inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji technicznej i kosztorysowej, gdy ich wykonanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej okaże się zbędne. Roboty te nazwane są zaniechanymi, a sposób potrącenia ich wartości z wynagrodzenia wykonawcy określa projekt umowy. 9. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do przedmiotowej SIWZ. 10. Zamawiający zastrzega, iż roboty będące przedmiotem postępowania są przeznaczone do użytku przez osoby fizyczne w tym pracowników zamawiającego w związku, z czym wymaga wykonania robót z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 11. Przedmiot niniejszego zamówienia współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, DZIAŁANIE 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45215140-0

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45220000-5, 45311000-0, 45316100-6, 45330000-9, 45331210-1, 45420000-7, 45430000-0, 45442100-8, 45450000-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 769112.28

Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: GM INWEST Rafał Golonka Sp. J.

Email wykonawcy: biuro@gminwest.pl

Adres pocztowy: ul. Droga na Antałówkę 14

Kod pocztowy: 34-500

Miejscowość: Zakopane

Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 946008.10

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 946008.10

Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 946008.10

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

Zakopane, dnia 27 kwietnia 2018 roku

ZP / 06 / 18

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:

​​ „Wykonanie remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem”

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

 

GM INWEST Rafał Golonka Sp. J.

ul. Droga na Antałówkę 14

34-500 Zakopane

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 946.008,10 zł brutto, terminu gwarancji: 60 m-cy oraz terminu wykonania: 59 dni, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

W niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

 

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

GM INWEST Rafał Golonka Sp.J.

ul. Droga na Antałówkę 14

34-500 Zakopane

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Termin gwarancji

25,00

Termin wykonania

15,00

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o wyniku postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

12 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 24 kwietnia 2018 roku

ZP / 06 / 18

 

 

Wykonawcy ubiegający się

o niniejsze zamówienie publiczne

Wszyscy

 

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem”

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (BIP/Zakładka zamówienia publiczne) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Informacja z otwarcia ofert”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

11 – Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 20 kwietnia 2018 roku

ZP / 06 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający w dniu 20 kwietnia 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi na zadane pytania do treść zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Szczegółową treść pytań oraz odpowiedzi do zapisów SIWZ nr 1 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

10 – Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 09 kwietnia 2018 roku

ZP / 06 / 18