Zakopane, dnia 08 maja 2018 roku

ZP / 05 / 18

 

 

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem jest:

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy PZP, których przedmiotem jest „Świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem” udzielono zamówienia poprzez zawarcie w dniu 26 kwietnia 2018 roku umowy z:

 

Catermed S.A.

ul. Ks. Siemaszki 15A

31-201 Kraków

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

 

 

Zakopane, dnia 20 kwietnia 2018 roku

ZP / 05 / 18

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem”

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem jest: „Świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

 

Catermed S.A.

ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszą łączną cenę ofertową brutto w wysokości: 868.660,00 zł brutto z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętej przedmiotem niniejszego zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

 

W niniejszym postępowaniu brali udział następujący wykonawcy:

 

Lp.

Nazwy i adresy Wykonawców

Punktacja w kryterium:

Łączna cena ofertowa brutto

Punktacja łączna

1.

Catermed S.A.

ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków

100,00

100,00

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

 

Szczegółową treść zawiadomienia udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o wyniku postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

___________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

4 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – pobierz

 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 16 kwietnia 2018 roku

ZP / 05 / 18

 

 

Wykonawcy ubiegający się

o niniejsze zamówienie publiczne

Wszyscy

 

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem jest „Świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem”

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (BIP/Zakładka zamówienia publiczne) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) cen, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Informacja z otwarcia ofert”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

3 – Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 05 kwietnia 2018 roku

ZP / 05 / 18

 

SZPITAL POWIATOWY

im. dr Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

 

ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

tel. (+48 18) 20–120–21, fax (+48 18) 20–153–51

e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

http://www.szpital-zakopane.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem jest:

 

„Świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopane ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), których przedmiotem jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na zapewnieniu całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tj. przygotowywania, dostawy całodziennych posiłków (tzw. catering) oraz ich dystrybucji do łóżka pacjenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zamawiający zastrzega, że w organizacji usługi żywienia należy również uwzględnić tzw. Kuchnię Mleczną.

 

 

Szczegółową treść Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. " Ogłoszenie o zamówieniu".

 

 

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (załączniki nr 3-6 do Ogłoszenia) zapisane w edytowalnym formacie Word. Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca. Dokumentem składającym się na treść Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony wykonawcy w formacie PDF.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1 – Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz

2 – Załączniki do Ogłoszenia nr 3-6 (Word) – pobierz