Zakopane, 29.01.2018

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 • Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 • ​​ Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie pełnił obowiązki koordynatora projektu pn. Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców Nr POIS.09.01.00-00-0192/17

w ramach działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Do zakresu obowiązków koordynatora Projektu będzie należało:

 • przygotowanie projektów materiałów promocyjnych,

 • czuwanie nad sprawną i terminową realizacją poszczególnych etapów projektu,

 • współpraca z osobami wyznaczonymi do realizacji poszczególnych etapów projektu,

 • kompletowanie dokumentów potwierdzających prawidłową realizację projektu,

 • prowadzenie wszystkich spraw z zakresu informacji, promocji i monitoringu projektu,

 • współpraca z Instytucją Zarządzającą POiŚ,

 • udział w szkoleniach organizowanych przez Instytucję Zarządzającą POiŚ,

 • przygotowywanie wniosków o płatność wraz z kompletem załączników do wniosku

 • bieżące monitorowanie przebiegu realizacji projektu,

 • sporządzanie harmonogramów płatności

 • pełna obsługa wszystkich modułów systemu SL2014 w ramach przedmiotowego projektu

 • przygotowywanie wystąpień do Instytucji Zarządzającej POiŚ o wyrażanie zgody na zmiany w projekcie

 • archiwizacja dokumentów związanych z projektem.

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

 • Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

 • posiadania wiedzy i doświadczenia,

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

 

 • Dokumenty wymagane:

 • Formularz ofertowy

 • Należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 • Kryteria wyboru ofert:

 

- ​​ najniższa cena- 60%

- doświadczenie w realizacji podobnych projektów, - 40%

 

 

 • Pożądany terminy realizacji zamówienia:

Termin zakończenia zamówienia:

- ​​ do czasu zatwierdzenia wniosku o płatność końcową w projekcie

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert:

 

1) Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10, faksem – 182015351 lub emailem podpisany skan na adres szpital_zakopane@wp.pl

2) Termin złożenia oferty upływa dnia 6.02.2018 r. do godz. 15:00.

 

 

Załączniki: