Zakopane,​​ 08.06.2018

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 • Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy, który wykona i dostarczy na rzecz Zamawiającego dwie tablice w tym​​ jednej informacyjnej dużego formatu oraz jednej pamiątkowej dużego formatu​​ służące do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską​​ według standardów i wytycznych​​ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko​​ na lata 2014-2020, w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z umowy o dofinansowanie.

 • Wykonanie tablic, o których mowa wyżej, w szczególności polega na wykonaniu jednej tablicy informacyjnej, która stanowi nośnik informacji dużego formatu, który informuje o projekcie w danej lokalizacji w trakcie jego realizacji oraz wykonaniu jednej tablicy pamiątkowej, która stanowi nośnik informacji w formie stałego bilbordu (tablicy dużego formatu), tj.:

    • Tablica stojąca o minimalnych wymiarach 100 x 150 cm,

    • Na podkładzie z blachy ocynkowanej, stelaż z profili stalowych,

    • Wysokość słupów ok. 2 m (od gruntu do tablicy),

    • Wydruk na folii, przeźroczysty laminat UV,

    • Kolor tablicy: biały.

Wzór tablic (informacyjnej oraz pamiątkowej) stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 • Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania powyższych wymagań zostały określone w​​ dokumencie​​ „Obowiązki​​ informacyjne​​ beneficjenta, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zaproszenia. Ponadto znaki graficzne powinny być zgodne z „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” w zakresie Części 3 – Wzory tablic i plakatów, zgodnie z którymi Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot niniejszego postępowania.​​ 

Pełny elektroniczny dostęp do Księgi identyfikacji wizualnej można uzyskać pod​​ http://zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_903/text_images/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_2017.pdf​​ 

 

 • Termin wykonania zamówienia:​​ 

 

Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszym postępowaniem muszą zostać zrealizowana w następującym wymaganym terminie:

 

W terminie​​ 14 dni​​ licząc od dnia zawarcia umowy.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 5 dni licząc od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy przedstawi Zamawiającemu celem akceptacji projekty tablic (informacyjnej oraz pamiątkowej) na adres:​​ staczu@onet.eu

 

 

 • Wycena zamówienia:​​ 

 

 • Zamawiający informuje, że Wykonawca składający ofertę ​​ jest zobowiązany do zaoferowania i podania łącznej ceny ofertowej, przez którą należy rozumieć pełny zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia, tj. wykonania i dostawy​​ dwóch tablic jednej informacyjnej dużego formatu oraz jednej pamiątkowej dużego formatu,​​ o których mowa w punkcie I.2 niniejszego zaproszenia wraz​​ z należnym na dzień składania ofert podatkiem VAT za realizację niniejszego zamówienia, zgodnie ze wzorem oferty przetargowej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 • Cenę oferty, o której mowa wyżej należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej kosztów, przy zachowaniu następujących założeń: zakres dostawy oraz niezbędnych prac związanych z jej wykonaniem, który jest podstawą do określenia tej ceny, musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z postanowień niniejszego zaproszenia, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, zakupu materiałów, dojazdu, koszty osobowe pracowników i innych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty wynikające z umowy, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 • Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zaproszeniu, powinien w łącznej cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

 • Przed​​ złożeniem oferty, Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, charakterystyką i zakresem prac. Na Wykonawcy składającym ofertę ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń i ustaleń mających na celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty.

 • Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w niej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 

 • Oferta:​​ 

 

 • Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.​​ 

 • Oferta winna być napisana w języku polskim. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisania przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………

………………………………

Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego​​ 

Zakopanem

Ul. Kamieniec 10

34-500 Zakopane

 

OFERTA PRZETARGOWA

Wykonania tablic informacyjnej oraz pamiątkowej w ramach projektu pn.​​ . Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców

Nie otwierać przed: 22 czerwca 2018​​ roku przed godz. 15:00

 

 • Koperta (opakowanie) oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia

 • Składana przez Wykonawców oferta sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zaproszenia.​​ ​​ 

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert:​​ 

 

 • Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.​​ Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane,​​ sekretariat dyrektora, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres podany powyżej.

 • Ofertę należy złożyć w terminie:​​ do dnia​​ 22 czerwca​​ 2018​​ roku, do godziny​​ 14:30.

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu​​ 22​​ czerwca 2018​​ roku o godzinie 15:00

 

 • Wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokona w oparciu o następujące kryteria:

 

Cena łączna brutto:​​  - 100 %

Zamawiający informuje, że do oceny, porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej w kryterium cenowym będzie się kierował wartością cenową brutto złożonych ofert określoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 • Pozostałe informacje:​​ 

 

 • Zamawiający​​ będzie wymagał zawarcia​​ umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy dołączonym do niniejszego zaproszenia w postaci załącznika Nr 2.

 • Zamawiający o wyniku niniejszego postępowania powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty cenowe za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt:

Sprawy formalne – Jarosław Zając, tel. (18) 20-239-30,

Sprawy merytoryczne – Rafał Dobrowolski, tel.​​ 695 418 277.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ

OFERTY PRZETARGOWEJ

 

OFERTA DLA

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ul. Kamieniec 10

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 34-500 Zakopane

 

W postępowaniu prowadzonym na zasadach rozeznania rynku na: Wykonanie tablic (informacyjnej  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ oraz pamiątkowej)​​ w ramach projektu pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców

 • DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………….………...…..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca:

Nazwa: .………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….

ul./nr: …………………………………………………………………………………………………………………….

kod/województwo: …………………………………………………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………………………………………….……………………………….

REGON: ………………………………………………………………………………………..………….…………..

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………………………………….

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

telefon: ………………………………………………….........................................................................................

faks: ………………………………………………………………………………….………………………………….

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..……………

www: …………………………………………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): …………………………….…………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (podać):

……………………………………………………………………………………………………………………………

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).​​ 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót​​ lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

 • OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Oferuję wykonanie zamówienia pn. Wykonanie tablic (informacyjnej i pamiątkowej) w ramach projektu pn. „. Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców​​ w szczegółowym zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w punkcie 1 przedmiotowego zaproszenia do udziału w ​​ niniejszym postępowaniu.

 • ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

 

……………………… , ….. zł brutto

 

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty​​ wynosi .............. %.

 

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu niniejszego postępowania zgodnie z postanowieniami zaproszenia do udziału w postępowaniu.

 • OŚWIADCZENIA:

1.Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w zaproszeniu do udziału w niniejszym postępowaniu,

2. Oświadczam(y), że wykonam zamówienie w terminie​​ 14 dni​​ licząc od dnia podpisania umowy,

3.Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

4.Oświadczam(y), że zapoznałem się z zaproszeniem oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,

5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres​​ 30 dni​​ licząc od dnia otwarcia ofert,

6.Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 

 

 

 

 

……………………………………………………….

Pieczęć Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ .......................................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

​​ 

Załącznik Nr 2 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

 

UMOWA

 

 

Zawarta w dniu ..............................​​ 2018​​ roku w Zakopanem

p o m i ę d z y:

Szpitalem Powiatowym im. Dr Tytusa Chałubińskiego​​ mający swą siedzibę w Zakopanem przy ul.​​ Kamieniec 10​​ w imieniu, którego działają:

​​  Regina Tokarz    ​​ Dyrektor

​​  Maria Sowińska   ​​ Główny Księgowy

a:

Firmą ...................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

​​  .................................................

zarejestrowaną w ................................................................................................................

REGON: ..............................   NIP .....................................

zwaną dalej “ Wykonawcą”

łącznie zwanych “Stronami“

 

W wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku na podstawie 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści:

 

§1

Przedmiot umowy

    • Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne polegające na wykonaniu i dostarczeniu na rzecz Zamawiającego dwóch tablic w tym​​ jednej informacyjnej dużego formatu oraz jednej pamiątkowej dużego formatu​​ służących do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską​​ według standardów i wytycznych​​ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskona lata 2014-2020, w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z umowy o dofinansowanie,​​ zgodnie ze złożoną ofertą dnia ............................. 2018​​ roku oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

    • Wykonanie tablic, o których mowa wyżej, w szczególności polega na wykonaniu jednej tablicy informacyjnej, która stanowi nośnik informacji dużego formatu, który informuje o projekcie w danej lokalizacji w trakcie jego realizacji oraz wykonaniu jednej tablicy pamiątkowej, która stanowi nośnik informacji w formie stałego bilbordu (tablicy dużego formatu), tj.:

    • Tablica stojąca o minimalnych wymiarach 100x150 cm,

    • Na podkładzie z blachy ocynkowanej, stelaż z profili stalowych,

    • Wysokość słupów ok. 2 m (od gruntu do tablicy),

    • Wydruk na folii, przeźroczysty laminat UV,

    • Kolor tablicy: biały.

Wzór tablic (informacyjnej oraz pamiątkowej) stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

 • Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania powyższych wymagań zostały określone w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, Ponadto​​ znaki graficzne powinny być zgodne z „Księgą​​ identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” w zakresie Części 3 – Wzory tablic i plakatów, zgodnie z którymi Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot niniejszego postępowania.​​ 

Pełny elektroniczny dostęp do Księgi identyfikacji wizualnej można uzyskać pod adresem (http://zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_903/text_images/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_2017.pdf),​​ 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy do​​ Szpitala Powiatowego im. Dr Tytusa Chałubińskiego​​ w Zakopanem przy ulicy​​ Kamieniec 10​​ w terminach, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy.

 • Koszty transportu przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

 

§ 2​​ 

Czas trwania umowy

       • Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień ………………. 2018​​ roku.

       • Zakończenie wykonania umowy strony ustalają na dzień ………………. 2018​​ roku.

       • W terminie 5 dni licząc od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu celem akceptacji projekty tablic (informacyjnej oraz pamiątkowej) na adres​​ staczu@onet.eu.

 

§ 3

Wykonanie umowy

 • Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy.

 • Wydanie towaru nastąpi w​​ siedzibie Szpitala Powiatowego im. Dr Tytusa Chałubińskiego​​ w Zakopanem, ul.​​ Kamieniec 10,​​ ​​ 34-500 Zakopane.

 • Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego w szczególności w przypadku gdy:

 • dostarczono towar złej jakości,

 • dostarczono towar niezgodnie z umową lub zamówieniem częściowym,

 • dostarczono towar ze zwłoką.

 • Wykonawca oświadcza, że wymiana towaru wadliwego, o którym mowa w ust. 3 umowy nastąpi maksymalnie w ciągi 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy stwierdzone w okresie jego ważności, na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 • Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko z rozładowaniem w​​ Szpitalu Powiatowym im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul.​​ Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

 • Wykonawca zobowiązuje się:

 • dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy,

 • utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem,

 • Ze strony Zamawiającego odpowiedzialny za rozliczenie wykonania umowy będzie​​ koordynator projektu

 • Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy reprezentować będzie: ................................. .

 • Strony zgodnie ustalają, że dostawa wykonana zostanie zgodnie z niniejszą umową oraz ofertą złożoną w dniu .................................... 2018​​ roku.

 • Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

    • wymogami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa,

    • zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami.​​ 

 

§ 4

Wynagrodzenie

 • Za wykonane dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy​​ Zamawiający​​ zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny określonej w ofercie przetargowej z dnia ......................... 2018​​ roku w wysokości​​ ............................zł brutto​​ (słownie: ....................................................................).

 • W oferowanej cenie, o których mowa w ust. 1 są zawarte wszystkie elementy kosztów.​​ 

 

§ 5

Warunki płatności

 • Wynagrodzenie będzie płatne po komisyjnym odbiorze przedmiotu dostawy w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę u Zamawiającego, zatwierdzonej przez​​ koordynatora projektu.

 • Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.​​ 

 • Wykonawca fakturę wystawi dla​​ Szpitala Powiatowego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem​​ mającego swą siedzibę przy ulicy​​ Kamieniec 10, 34-500 Zakopane. Ponadto Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP:​​ 736-14-54-039.​​ 

 

§ 6​​ 

Kara umowna​​ 

 • Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.

 • Kary te naliczone będą za następujące uchybienia i w wysokości:

Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

 • za zwłokę w terminie zakończenia dostawy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki,

 • za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, w szczególności o których mowa w § 3  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ust. 3 ​​ w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

 • za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.

 • Zamawiający kary umowne może potrącić z faktury Wykonawcy.​​ 

 

§ 7​​ 

Rozwiązanie umowy

 • Zamawiający​​ zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:​​ 

  • - W przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz warunków postępowania będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.​​ 

 

§ 8

Postanowienia końcowe​​ 

  • Zmiany​​ umowy​​ będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci​​ aneksów​​ do​​ umowy.​​ 

  • W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy​​ Kodeksu Cywilnego.​​ 

  • Spory mogące wyniknąć w związku z umową będzie rozstrzygał​​ Sąd​​ właściwy dla​​ Zamawiającego.​​ 

  • Umowę​​ spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.​​ 

 ​​​​ 

 

Zamawiający: Wykonawca: