Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerami:

  • Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalem im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  • Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc im. dr. O. Sokołowskiego w Zakopanem

  • Szpitalem Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

  • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gminie w Nowy Targ s.c Małgorzata Kozioł, Stanisława Panczak-Jaworska, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek, Andrzej Kość

  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

realizuje projekt pod tytułem „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo.

 

GLÓWNE REZULTATY PROJEKTU

- liczba osób, które dzięki wsparciu projektu uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki: co najmniej 216 osób.
- zakładana liczba absolwentów kierunku pielęgniarstwo:

 Edycja I studiów-60 os (studia od października 2016)

 Edycja II studiów-78 os (studia od października 2017)

 Edycja III studiów-78 os (studia od października 2018)

- liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 miesięcy od momentu zakończenia przez nich udziału w projekcie tj. ukończenia studiów zawarta z podmiotem leczniczym:  
33.
- jeden wdrożony program rozwojowy, opracowanych dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU

Osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie licencjackim, tj. studenci kierunku pielęgniarstwo u Wnioskodawcy oraz pośrednio Wnioskodawca, jako szkoła wyższa publiczna kształcąca na kierunku pielęgniarstwo, która opracowała program rozwojowy uczelni.

 

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego uczelni, które będą dotyczyć:

1. Opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo

2. Finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia

3. Działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia;

4. Finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;

5. Zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

WARTOŚC CAŁKOWITA PROJEKTU:              4 744 135,82 zł

WARTOŚC DOFINANSOWANIA:                       4 269 722,24 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:         od 2016-07-01 do 2022-03-31

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie zakłada rozpoczęcie udzielania wsparcia studentom od lutego 2017.

Okres realizacji projektu obejmie następujące zadania i etapy:

Zadanie 1 - Opracowanie programu rozwojowego

Etap I - Opracowanie programu rozwojowego zaplanowano na sierpień 2016.

Zadanie 2 - Realizacja działań związanych z realizacją programu rozwojowego uczelni:

Etap I - Opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo. Opracowanie zaplanowano na 2016 rok.  Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo zaplanowano na październik 2017.

Etap II - Finansowanie zajęć dodatkowych, wykraczających poza standardowy program kształcenia zaplanowano na 2018 rok.

Etap III - Działania mające na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości zaplanowano od 2017 roku.

Etap IV - Finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin zaplanowano od 2018 roku.

Etap V - Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania zaplanowano od 2017 roku.

 

Comments are closed.